Saukkosten sukuseuran säännöt

(Hyväksytty 1998)


1 Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Saukkosten sukuseura, ja sen kotipaikka on Parikkala. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi.

Yhdistys jatkaa vuonna 1945 perustetun sukuseuran perinteitä.

2 Tarkoitus ja toiminta

Sukuseuran tarkoituksena on

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia.

3 Jäsenet

Sukuseuralla on varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä ja nuorisojäseniä.

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka polveutuu isän tai äidin puolelta Pekka (Petter, Pekko) Saukkosesta (s. 17. 10. 1794, k. 22. 4. 1876) ja Elli (Elin) Matikaisesta (s. 1798, k. 24. 6. 1862), tai joka on liittynyt sukuun avioliiton kautta.

80 vuotta täyttäneet sukuseuran varsinaiset jäsenet ovat samalla kunniajäseniä.

Sukuseuran varsinainen jäsen katsotaan ainaisjäseneksi, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

Alle 18- vuotiaat sukuseuraan hyväksytyt jäsenet ovat nuorisojäseniä.

Sukuneuvosto pitää jäsenluetteloa ja hyväksyy sukuseuran jäsenet.

Sukuseura voi kutsua sukuseuran hyväksi ansiokkaasti toimineen jäsenen sukuseuran kunniapuheenjohtajaksi.

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti sukuneuvostolle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta sukuseuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

4 Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja mahdollisen liittymismaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Sukuneuvosto voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta.

Nuoriso- ja kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksusta

5 Sukuneuvosto

Sukuseuran asioita hoitaa sukuneuvosto, joka toimii sukuseuran hallituksena ja valitaan vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi seuraavaan vuosikokoukseen asti.

Sukuneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä vähintäin neljä (4) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä. Sukuneuvoston toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan sihteerin.

Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta muut tarvittavat toimihenkilöt.

Sukuneuvostoon voi kuulua vain sukuseuran jäsen.

Sukuneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi jäsentä on sitä vaatinut.

Sukuneuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsenistä, joiden joukossa on oltava joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Sukuneuvoston kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

6 Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittaa sukuneuvoston puheenjohtaja yksin, tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7 Tilit

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja sukuneuvoston vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään neljä (4) viikkoa ennen sukuseuran vuosikokouksen pitämisajankohtaa. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa tilien ja hallinnon tarkastuksesta sukuneuvostolle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokouksen ajankohtaa.

8 Sukuseuran kokoukset

Sukuseuran vuosikokous pidetään Parikkalassa joka kolmas vuosi sukuneuvoston määräämänä päivänä helmi- heinäkuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun sukuseuran kokous tai sukuneuvosto niin päättää tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) sukuseuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä sukuneuvostolta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty sukuneuvostolle.

Sukuseuran kokouksissa on jokaisella sukuseuran varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja yksi (1) ääni. Nuorisojäsenillä ei ole äänioikeutta.

Sukuseuran päätökseksi tulee, paitsi 11 :ssä tarkoitetuissa sääntöjen muutos- ja sukuseuran purkautumisasioissa, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle sukuneuvosto. Kokouskutsut on lähetettävä viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta varsinaisten jäsenten postiosoitteisiin.

10 Vuosikokous

Sukuseuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus,
  2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
  4. hyväksytään kokouksen esityslista,
  5. esitetään tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunto,
  6. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä sukuneuvostolle ja muille vastuuvelvollisille,
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun ja mahdollisen liittymismaksun suuruus,
  8. valitaan sukuneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä muut sukuneuvoston jäsenet.,
  9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa,
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkun asian sukuseuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti sukuneuvostolle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja sukuseuran purkamisesta on tehtävä sukuseuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Sukuseuran purkaminen tai tämän sääntöjen kohdan muuttaminen edellyttää asian käsittelyä kahdessa perättäisessä, vähintään kahden kuukauden välein pidettävässä kokouksessa, joissa kummassakin päätös on tehtävä mainitulla määräenemmistöllä.

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava kansallisarkistolle tai Mikkelin maakunta-arkistolle tai muulle näiden arkistojen määräämälle arkistolle viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

Yhdistyksen tultua lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.Saukkosten sukuseuran ylläolevat säännöt on hyväksytty heinäkuun 18 pnä 1998 pidetyssä kokouksessa korvaamaan vuoden 1992 säännöt.

>> Takaisin